ภาษาไทย language english

ระเบียบการแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

การแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติระดับอาชีพ

และการแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

(TDSA Open & WDSF PD Open DanceSport Championships 2014)

ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2557  ณ  อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

1.  ชื่อรายการแข่งขัน             การแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติระดับอาชีพและ

                                           การแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

                                           (TDSA Open & WDSF PD Open DanceSport Championships 2014)

2.  ผู้จัดการแข่งขัน                สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย

 

3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน

                1.1  ให้ใช้ข้อบังคับ และระเบียบว่าด้วยการแข่งขันภายในประเทศ พ.ศ. 2546

ของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 

                1.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก  World DanceSport Federation (WDSF)   และ สหพันธ์กีฬาลีลาศแห่งเอเชีย Asian DanceSport  Federation (ADSF)  ร่วมกับกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยเพิ่มเติม

                1.3  ในกรณีที่เกิดปัญหา  ที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับระเบียบการแข่งขันหรือกติกาการแข่งขัน  ให้                  ประธานเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัย  ผลการวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด

                1.4  ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์หรือประท้วงมิได้

 

4.  ประเภทและรุ่นการแข่งขัน

     การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

                4.1  ประเภทสแตนดาร์ด (Standard)

                4.1.1        WDSF PD Open                                    (5 Dances)

                4.1.2        TDSA Adult Open                                 (5 Dances)

                4.1.3        TDSA Adult (Closed)                            (5 Dances)

                4.1.4        Youth (Closed)                                    (5 Dances)

                4.1.5        Junior II Class A (Closed)                     (5 Dances)

                4.1.6        Junior I Class A (Closed)                      (5 Dances)

                4.1.7        Junior I+II Class A Open                      (5 Dances)

                4.1.8        Juvenile II Class A (Closed)                  (5 Dances)

                4.1.9        Juvenile I Class C (Closed)                  (W, T & Q)

                4.1.10      Juvenile I+II Class C Open                   (W, T & Q)

                4.1.11      Senior Class A (Closed)                       (5 Dances)

                4.1.12      Senior II Class C Open                         (W, T & Q)

4.2  ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin American)

                4.2.1        WDSF PD Open                                    (5 Dances)

                4.2.2        TDSA Adult Open                                  (5 Dances)

                4.2.3        TDSA Adult (Closed)                             (5 Dances)

                4.2.4        Youth (Closed)                                     (5 Dances)

                4.2.5        Junior II Class A (Closed)                      (5 Dances)

                4.2.6        Junior I Class A (Closed)                      (5 Dances)

                4.2.7        Junior I+II Class A Open                       (5 Dances)

                4.2.8        Juvenile II Class A (Closed)                   (5 Dances)

                4.2.9        Juvenile I Class C (Closed)                   (C, R & J)

                4.2.10      Juvenile I+II Class C Open                   (C, R & J)

                4.2.11      Senior Class A (Closed)                       (5 Dances)

                4.2.12      Senior II Class C Open                         (C, R & J)

               

หมายเหตุ    -  นักกีฬาลีลาศ คู่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศใน Class A (5 จังหวะ) ในแต่ละรุ่น ของประเภท Standard และ Latin American เท่านั้นที่จะได้ดำรงตำแหน่งแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทย   ประจำปี 2557  ของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย  มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง

                      -  ตำแหน่งแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ยังไม่นับเป็นตัวแทนทีมชาติไทย

               

5. ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน

                ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน ทั้งประเภทสแตนดาร์ด และ ลาติน อเมริกัน กำหนดให้ใช้หลักสูตรและเทคนิคการแข่งขันมาตรฐานสากลภายใต้การรับรองของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก WDSF

                5.1  รุ่น Adult                                          ฟิกเกอร์  Variation

                5.2  รุ่น Youth                                         ฟิกเกอร์  Variation

                5.3  รุ่น Junior II                                      ฟิกเกอร์  Variation

                5.4  รุ่น Junior I                                     ฟิกเกอร์  Variation

                5.5  รุ่น Junior I+II                               ฟิกเกอร์  Variation

                5.6  รุ่น Juvenile II                                   ฟิกเกอร์  Open Basic (Bronze, Silver หรือ Gold)

                5.7  รุ่น Juvenile I+II                            ฟิกเกอร์  Open Basic (Bronze, Silver หรือ Gold)

                5.8  รุ่น Juvenile I                                     ฟิกเกอร์  Bronze

               5.9  รุ่น Senior                                          ฟิกเกอร์  Variation

 

6  คุณสมบัติและเกณฑ์อายุของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน

                6.1   รุ่น Adult            อายุตั้งแต่                19 ปี  ขึ้นไป            หรือเกิดก่อนปี พ.ศ. 2538

                6.2  รุ่น Youth            อายุระหว่าง            16 – 18  ปี             หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2539 -  2541

                6.3  รุ่น Junior II         อายุระหว่าง            14 – 15  ปี             หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2543

                6.4  รุ่น Junior I          อายุระหว่าง            12 – 13  ปี             หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2545

                6.5  รุ่น Juvenile II      อายุระหว่าง            10 – 11  ปี             หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2547

                6.6  รุ่น Juvenile I       อายุไม่เกิน              9  ปี                      หรือเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

                6.7  รุ่น Senior I         อายุตั้งแต่                35 ปี ขึ้นไป            หรือเกิดก่อนปี พ.ศ. 2522

                6.8  รุ่น Senior II        อายุตั้งแต่                45 ปี ขึ้นไป            หรือเกิดก่อนปี พ.ศ. 2512

**หมายเหตุ      การนับอายุของนักกีฬา  ให้นับถึงวันสิ้นปีที่จัดการแข่งขัน

 

7.  การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

                7.1  นักกีฬามีสิทธิสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งประเภท  Standard และ Latin American

                7.2  นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นคู่เดิมตลอดเวลาของการแข่งขันทั้งประเภท Standard

และ Latin American (ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนคู่)

                7.3  เฉพาะนักกีฬาในรุ่น Youth เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น Adult ได้

                7.4  นักกีฬาที่สมัครแข่งขันในรุ่น WDSF PD Open คนใดคนหนึ่งต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป

                7.5  นักกีฬาในรุ่น WDSF PD Open ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นอื่นๆได้

                7.6  นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในทุกคลาส และทุกรุ่น อนุญาตให้นักกีฬาคนใดคนหนึ่งอายุน้อยกว่าได้ โดยถืออายุของนักกีฬาที่มากกว่าเป็นเกณฑ์  ยกเว้นนักกีฬาในรุ่น Senior I ทั้งคู่ต้องมีอายุ 35 ปี ขึ้นไป และ นักกีฬาในรุ่น Senior II ทั้งคู่ต้องมีอายุ 45 ปีขึ้นไป

                7.9  นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขันคู่ละ 300  บาท

                7.10 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่อยู่ในระยะเวลาของการถูกทำโทษจากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยหรือจากการกีฬาแห่งประเทศไทย

                7.11  นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นสมาชิก หรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย เท่านั้น

 

8.  การจัดการแข่งขัน

                8.1  การแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติระดับอาชีพและการแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (TDSA Open & WDSF PD Open DanceSport Championships 2014)

                      -  รอบแรก ( First Round)

                      -  รอบสอง (Quarter Final Round)

                      -  รอบรองชนะเลิศ  (Semi Final Round) 

                      -  รอบชิงชนะเลิศ  (Final Round)

                      (จำนวนรอบที่จัด  ขึ้นอยู่กับจำนวนคู่ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)

                8.2  จะมีนักกีฬาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของการแข่งขันในแต่ละรุ่นจะได้รับการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในรอบถัดไป ยกเว้น รอบชิงชนะเลิศ (Final)

                8.3  รอบรองชนะเลิศ (Semi-Final) จะจัดนักกีฬาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (2 Heat)

                8.4  ในรอบชิงชนะเลิศนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันไม่เกิน 6 คู่ นอกจากมีกรณีที่คะแนน (Marking) เท่ากันประธานเทคนิคเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ   จำนวนคู่ที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันในรองชิงชนะเลิศ

                8.5  ถ้ามีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละรุ่น น้อยกว่า 3 คู่ จะไม่มีการจัดการแข่งขัน

 

9. เวลาที่ใช้ในการแข่งขันและความเร็วของจังหวะดนตรี

                9.1 ในทุกรอบของการแข่งขัน ดนตรีที่ใช้ในแต่ละจังหวะจะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1.30 นาที และไม่เกิน 2 นาที

                9.2 ในจังหวะ PasoDoble ดนตรีจะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 Highlight และมากสุดถึง Highlight ที่ 3

                9.3  ประธานเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิ์ในการตัดสินใจที่จะยืดระยะเวลาของแต่ละจังหวะให้นานขึ้นหรือจังหวะใดที่ประธานพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มระยะเวลาของดนตรีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวินิจฉัยของผู้ตัดสินเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมของจังหวะในรายการเหล่านั้น

                9.4  ความเร็วของดนตรีในแต่ละจังหวะโดยประมาณ   มีดังนี้        

                 ประเภท Standard                             ประเภท Latin American

                Waltz                         28 - 30   บาร์ต่อนาที        Samba              50 – 52   บาร์ต่อนาที

                Tango                        31 - 33   บาร์ต่อนาที        Cha Cha Cha     30 – 32   บาร์ต่อนาที

                Viennese Waltz           58 - 60   บาร์ต่อนาที        Rumba              25 – 27   บาร์ต่อนาที

                Slow Foxtrot              28 - 30   บาร์ต่อนาที        Paso Doble       60 – 62   บาร์ต่อนาที

                Quickstep                   50 - 52   บาร์ต่อนาที        Jive                  42 – 44   บาร์ต่อนาที

 

10.  การแต่งกายของนักกีฬา

        10.1 การแต่งกายให้เป็นไปตามกฎของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก (WDSF) ร่วมกับระเบียบของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยกำหนด

        10.2 การแต่งกายให้ดูระเบียบการแต่งกายของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก (WDSF) ตามรุ่นที่แข่งขัน

        10.3 ประธานเทคนิคมีสิทธิขอให้นักกีฬาที่แต่งกายผิดระเบียบ หรือไม่เหมาะสม ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องหากนักกีฬาไม่ปฏิบัติตามอาจถูกลงโทษตามความเหมาะสม

กติกาโดยทั่วไป

       1. ชุดแต่งกายต้องออกแบบให้มีรูปแบบ-ลักษณะที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทของการแข่งขัน( สแตนดาร์ด - ลาตินอเมริกัน )

       2. ชุดแต่งกายต้องออกแบบให้ปกปิดส่วนของร่างกายที่เป็นของลับของนักแข่งขัน

       3. การแต่งกายและการเม็คอัพต้องให้มีความเหมาะสมกับวัยและระดับของนักกีฬาลีลาศ

       4. ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนามาเป็นเครื่องประดับ หรือตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่เป็นเพชร - พลอย (ไม่รวมถึงเครื่องประดับที่เป็นของส่วนตัว)

       5. ประธานเทคนิคของการแข่งขันมีสิทธิที่จะให้ผู้แข่งขันถอดชุดแข่งขันหรือเครื่องตกแต่งที่เป็นเพชร-พลอย ชิ้นที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับนักกีฬาหรือบุคคลอื่น

       6. อนุญาตให้ใช้ชุดแข่งขันในระดับหรือเกณฑ์อายุที่รองลงมาได้

 

กฎเกณฑ์ในรสนิยม

                ในกรณีที่มีการใช้วัสดุ หรือสีหรือการออกแบบประดิษฐ์ที่ค้านกับกติกาการแต่งกายนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีในความหมายของคำตามตัวอักษรของระเบียบการแต่งกายนี้, ช่องว่างของกติกาเหล่านี้จะถูกชี้ขาดโดยประธานผู้ตัดสิน

 

บทลงโทษ

                ในกรณีที่คู่แข่งขันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนี้ และได้รับการเตือนจากประธานผู้ตัดสิน เขาเหล่านั้นต้องยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืออาจถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันโดยทันทีจากประธานฯ,  คณะกรรมการบริหารฯ มีสิทธิ์ที่จะลงโทษเพิ่มเติม รวมไปถึงการให้พักจากการแข่งขันในกรณีที่มีการละเมิดซ้ำ

หมายเหตุ                ( ตัวอย่างรูปแบบการตัดเย็บเครื่องแต่งกายของนักกีฬาให้ดูใน  www. tdsa.or.th )

 

11.  ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขัน

                11.1  นักกีฬาทุกคู่จะต้องเตรียมพร้อม ณ บริเวณสนามก่อนการแข่งขันจะเริ่มอย่างน้อย 20 นาที คู่ใดไม่ลงแข่งขันตาม วัน เวลาที่กำหนด หรือ  ผละออกจากการแข่งขันขณะที่กำลังดำเนินอยู่โดยไม่มีเหตุอันควร  ให้ถือว่าผิดมารยาทของนักกีฬา

                11.2 ผู้ฝึกสอน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมห้ามเข้าไปในบริเวณสนามแข่งขันเพื่อชี้แนะนักกีฬาของตนระหว่างที่การแข่งขันกำลังดำเนินอยู่

                11.3  นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ประจำทีมจะต้องปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้จัดการสนาม

อย่างเคร่งครัด

                11.4  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมจะต้องยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งถือเป็น  ที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์หรือประท้วงมิได้

 

12.  หลักฐานในการสมัคร

                12.1  รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป  (เพื่อติด AD-CARD 1 รูป และติดใบสมัคร 1 รูป)

                12.2  สำเนาสูติบัตร  หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

                12.3  หลักฐานการเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย

                12.4  ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬา  คู่ละ  300  บาท

13.  สถานที่ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

                สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย  95  ถ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 โทรศัพท์  0-2675-9776-7, 0-2675-9795,  โทรสาร  0-2675-9779 ,  E-mail: tdsa_sat@yahoo.com

 

14. กำหนดการส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

                ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  11 เมษายน 2557

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

                                                        

              

โดย : - 13:09:03 24/03/2014