ภาษาไทย language english

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย

นายจรัญ เจียรวนนท์ นายกสมาคม
นายวัลลภ เจียรวนนท์ อุปนายก
นายสิทธิชัย ปรียาดารา อุปนายกและเลขาธิการ
นายองอาจ ประภากมล อุปนายก
นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา อุปนายก
นายโยธิน อัศวฤกษ์วิสูตร กรรมการและเหรัญญิก
นายสุชัย เพียรพัฒนางกรู กรรมการและปฏิคม
รศ.ดร.ธงธวัช อนุคระหานนท์ กรรมการและนายทะเบียน
รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี กรรมการและรองเลขาธิการ
นางสาวกรวิกา สุกัณศีล กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นางโสมรพี ศรีประเสริฐ กรรมการและประชาสัมพันธ์
นางศรีวรรณา วิริยะพันธุ์ กรรมการ
แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล กรรมการ
คุณขวัญใจ รัตนพงษ์ กรรมการ
นางสาวรัตนา ชัยชนะกล กรรมการ
นางกานดา จินดาโชตสิริ กรรมการ
พลโทชำนัญพจน์ พูลเกษ กรรมการ
นางภัทรา พุฒิพรรณพงศ์ กรรมการ

โดย : - 19:39:38 10/10/2018